+36 70 226 10 14

+90 541 247 15 25

info@hungaroaviation.com

„BE MY VALENTINE!” 💕 VALENTIN NAPI JÁTÉK💕

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője:
  A nyereményjáték szervezője a Hungaro Solutions Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Király u.80.);  Adószám: 26389332-2-42), továbbiakban Szervező.
 1. A Játékban való részvétel feltételei:
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
  – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  – A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  – Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  – A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A nyereményjáték neve:
  VALENTIN NAPI Nyereményjáték
 1. A nyereményjáték időtartama:
  Játék időtartama: 2019.02.11.– 2019.02.13. (szerda 15.00 óráig)
  Eredmény kihirdetése: 2019.02.13., szerda 15:30
  Repültetés: 2019.02.14., csütörtök
 1. A nyereményjáték leírása:
  A nyeremény játék időtartama alatt a Szervező Valentin nap alkalmából kommentben várja a Játékos jelentkezését.
  A jelentkezők közül sorsolás útján kerül kiválasztásra 2 Szerelmes Pár, akit a szervező Valentin nap alkalmából ingyenes repülőzésre invitál Szeged városa felett.
 1. Nyereménysorsolás módja
  A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra.
 1. A nyeremény:
  Ingyenes repülőzés Szeged városa felett.
 1. A nyertesek száma:
  2 Pár (2 x 2 fő 18 éven felüli felnőtt)
 1. A nyertes kihirdetése, értesítése:
  A Játék során a játékosok között a 7. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 8 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18.életévét;
– ha a nyertes a kihirdetését követő 10 napon belül nem jelentkezik;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 1. Nyeremény kézbesítése:
  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 1. A Szervező felelőssége:
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személytörvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személyregisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 1. Adatkezelés és adatvédelem:
  Az adatkezelés célja: a Hungaro Solutions Kft. által a címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, kapcsolattartás.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. és a Grt. vonatkozó bekezdése. A kezelt adatok köre: nyilvános adatlap (profilkép, nem, egyéb nyilvános adatok), e-mail cím, a játékos életkora, lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, és amennyiben szükséges: anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolványszáma és aláírása.
  Az adatok törlésének határideje: a rögzítettadatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek,az átvételi elismervényen felvett adatok – amennyiben jogszabály szerint szükséges – (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma,dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanúneve, személyiigazolvány-száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. §(2) bekezdése alapján nyolc év.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a www.facebook.com/hungaroaviation/ oldalon.

 1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
  – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlenszemélyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat anyeremények sikeres átadása után törli.

 

 1. Kizárások:
  A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hungaro Solutions Kft. munkatársai és hozzátartozói.
 1. Egyéb rendelkezések:
  A nyeremény nem átruházható és készpénzre nemváltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Hungaro Solutions Kft. hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételiszabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Szeged, 2019. február 11.
Hungaro Solutions Kft.

Request Our detailed PDF!

2 + 7 =